REGULAMIN SKLEPU ROYAL PUPPU

I WSTĘP

1. Royal Puppy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żegańskiej 1 NIP: 6423207409, REGON: 369428143 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.royalpuppy.pl („SKLEP”)

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY” lub „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronach Sklepu z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie, nie podlegają one reklamacji.

 

II ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: 

-poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

-e-mailem na adres: biuro@royalpuppy.pl

-telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. 

6. Termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

7. W przypadku błędów w systemie w postaci nienaliczonych odpowiednio cen lub rabatów, klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 24 godzin, w takim przypadku klient podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia lub jego anulacji.

 8. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

9. W przypadku braku na magazynie niektórych elementów stanowiących część zakupionego/zaprojektowanego produktu (np. materiału, zapięcia, guzików) sklep Royal Puppy wysyła do klienta wiadomość na numer telefonu lub adres e-mail klienta z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny lub podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

 

III PŁATNOŚCI

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

- przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

- przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,

5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

6. Rachunek lub faktura z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.

7. Na wniosek Klienta, rachunek lub faktura z tytułu Usługi Sprzedaży mogą zostać wysłane w formie elektronicznej.

8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

-  odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

- rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

- uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

IV WYSYŁKA I DOSTAWA

1. Po zaksięgowaniu wpłaty wysyłka następuje w ciągu 5-7 dni licząc dni robocze, zastrzegamy sobie termin do 10-14 dni roboczych w przypadku wzmożonej ilości zamówień.

2. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Royal Puppy zamówienie realizowane jest  ciągu 3-4 dni roboczych.

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. 

V REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres biuro@royalpuppy.pl lub pocztą polską na adres Royal Puppy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Royal Puppy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.royalpuppy.pl w zakładce ,,Dostawa i zwroty".

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.royalpuppy.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie go wypełnienie może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@royalpuppy.pl lub pocztą polską na adres Royal Puppy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów wykonywanych na zamówienie indywidualne oraz personalizowanych haftem/nadrukiem zamówionym przez Klienta.

VII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży. 

 

VIII WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

3. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

IX WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

 

X OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Royal Puppy Warszawa ul. Żegańska 1.

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy między Royal Puppy a osobą której dane są przetwarzane.

3. Miejscem kontaktowym w sprawie przetwarzanych danych jest nasza skrzynka mailowa: biuro@royalpuppy.pl.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 

XI WYJAŚNIENIE TERMINÓW

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA – ROYAL PUPPY, Żegańska 1, 04-713 Warszawa, NIP: 6423207409

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.